ರಾಜ್ಯದ 12 ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಢೀರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ!

READ ALSO

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 12 IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.