ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಸೂಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 81ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂದಿನ 5ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ email id
kalanirnayanews@gmail.com

READ ALSO

ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ +9177950 04176

ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಚನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು

https://chat.whatsapp.com/HQeunfiAzrAGVH4eJLfsgL