ಬೊಲ್ತೇರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ 3ನೇ ವರ್ಷೊದ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥೋದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ

READ ALSO

ಬೊಲ್ತೇರ್: ಬೊಲ್ತೇರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೊದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ 3ನೇ ವರ್ಷೊದ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥೋ ಉಂದೇ ಬರ್ಪುನಾ 13/08/2023 ಅಯಿತಾರದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು 10ಗಂಟೆರ್ದ್ ಬಯ್ಯಗ್ 4ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ತೇರ್ ದ ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನೊಡು ನಡಪರ ಉಂಡು ಪಂಡುದು ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೊದ ಪಾದುಕೆರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್