ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಘರ್ಷಗಾಥೆ’

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ

🚩 ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ : ಚರ್ಚಾ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ 🚩

READ ALSO

ವಿಷಯ : ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಘರ್ಷಗಾಥೆ

📌 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕರಸೇವಕರ ಅನುಭವ

(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು)

ದಿನಾಂಕ : ಇಂದು, 4 ಆಗಸ್ಟ್ 2020

ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8.30

Watch Live and Get Updates :

◻️http://facebook.com/HinduAdhiveshan

◻️http://youtube.com/HinduJagruti

◻️http://twitter.com/HinduJagrutiOrg

◻️http://twitter.com/HinduJagrutiOrg