ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ “ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ” ವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ

READ ALSO

ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ “ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ” ವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ