ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಅರ್ವ ಮಾಗಣೆದ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾoಗ

ಕುಡ್ಲ : ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಏನೂರು ಸೀಮೆ ಅರ್ವ ಮಾಗಣೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರೆನ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಶಿರ್ಲಾಲ್‌ಡ್ ನಡತುಂಡು, ವೇಣೂರು ಸೀಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಉದಯ್‌ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಶುರು ಮಲ್ತ್ , ಉದಯ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜೋಡು ನಡಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟುನ ಅಂಚನೇ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲೊಡಾತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಧೈರ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಾ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಾವೊ೦ದು ಪೋವೊಡು ನಮನ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಒರಿಪುಲಕ ಆವೋಡು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ್ ೮ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ್ ಸೇರಾವೊಡು, ನಮ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆವೊಡು ಪಂದ್ ಕರಂಬಾರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ ಪಕ್ಷಗ್ ಸೇರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್, ಅಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕದಬೈಲು ಪಂಡೆರ್. ತುಲುವರೆ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ಕ ನನ ದುಂಬುಗ್ ಪಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಲಿ ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಯರ್, ಕಡೆಕಾದ್ ತುಳುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್.ಜೆ. ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿನ ದಾಯೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರೋನು ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್, ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳು ಪಾತೆರುನಾಯೆಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು , ನನ ಬರ್ಪುನ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಗು ತುಳುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಪದುಕೆರ್ ತಯಾರಾದ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೂಡು, ಪಟ್ಟಾಂಗರ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

READ ALSO

ಮುಗೇರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಶ್ವತ್ ಕುಲಾಲ್ , ಪಕ್ಷದ ಪಾಲವೆರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್‌, ಶಿರ್ಲಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ಪುರಂದರ ಗೌಡ, ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕಕೆರ್ ಪಟ್ಟಾ೦ಗಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರ್.

ಸಭೆನ್‌ ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್‌ ನಲ್ಲಾರು ಗುತ್ತು ಎದುಕೊಂದು ಲೇಸ್‌ದ ಸುದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮ‌ಲ್ತೆರ್.

ವರದಿ: ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ನಲ್ಲಾರುಗುತ್ತು