ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರೇಗ್ ಯುವ ತುಳುನಾಡ್ (ರಿ) ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಅರಿಕೆ ಸಂದಾಯೋ

ಕುಡ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು, ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್ ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ತುಳುನಾಡ್ (ರಿ) ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಾನ್ಯ ಮೇಯರ್ ಆಯಿನ ಶ್ರೀದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರೆಗ್ ಅರಿಕೆ ( ಮನವಿ) ಸಂದಾಯೆರ್.

ನನದುಂಬುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ತುಳುನಾಡ್ ಕುಡ್ಲ (ರಿ) ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮನದಿಗೆಗಾದ್ ಯೋಜನೆಲು ಸಿದ್ದವಾದುಂಡು.

READ ALSO