ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಲ್ತೇರ್ ಪೇಂಟೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಆದ್ ಯಶ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ

READ ALSO

ಬೊಲ್ತೇರ್: ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಲ್ತೇರ್ ಪೇಂಟೆ ( ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಗರ)ಕೂಟದ ಪೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಆದ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕೆ, ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರೆ ಆದ್ ಪುಗರ್ತೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಕಟ್ಟಾ ತುಳು, ತುಳುನಾಡ್ ದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ ತುಳು ಪರ ಕಜ್ಜೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಶ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಅತೆರ್.