ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಲ ಸೀಮೆ ಕೂಟ ರಚನೆ

ಕಾರ್ಲ : ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಮನಸ್ದ್ ಕೂಟೊಲೆನ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಕಾರ್ಲದ ಕುಕ್ಕುಂದೂರುಡು ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಬೆರೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತ್ಂಡ್.

READ ALSO

ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್. ಜೆ. ಪಾತೆರ್ದ್ ತುಲು ಚಳವಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಲೊಡು ಉಂಡು. ನಿತ್ಯೊಲ ಮಾತಾ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತುಲುವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಪೇರಿಕೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಉಂದು ತುಲು ಬಾಸೆನ್ ಮಾಜಾವುನ ಹಂತಗ್ ಬುಲೆವುನ ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತುಲು ಪೊರಂಬಾಟಗಾರೆರ್ ನಿತ್ಯೊಲ ತುಲು ಜಾಗೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತುಲು ಬಾಸೆ, ತುಲುನಾಡ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಷಡ್ಯಂತ್ರೊಲೆನ ಮಾಜಾವುನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಲೆನ್ ಉಂಡು‌ ಮಲ್ಪುನಗ ತುಲು ಬಾಸೆಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ಯಾಯನ್ ತುಲುವೆರ್ ಒಂಜೆ ಮನಸ್ಡ್ ವಿರೋದ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತುಲುನಾಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುನಂಚಿ ದುಂಬುಪೊವೊಡು. ತುಲು ಬಾಸೆನ್ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ್ ಸೇರವುನ ಶಕ್ತಿ ತುಲುವೆರೆಡ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ, ತುಲು ಬಾಸೆ, ನಾಡ್, ನೀರ್, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನನ್ ಬುಡುಯೆರ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಸಾದ್ಯ ಪಂಡ್ದ್ ಪಂಡೆರ್.

ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿನ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಬೇರ್ ಕಾರ್ಲಡ್ ತುಲು‌ ಸಂಘಟನೆಗ್ ಜವನ್ಯೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಉಮೇದ್ಡ್ ಸೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಂದು ತುಲು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ಪೂರಕವಾದುಂಡು. ಕಾರ್ಲ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮೊಡ್ಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆವೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪಂಡೆರ್.

ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕದಬೈಲ್ ಪಕ್ಷದ ದೇಯ್ಯ ಉದೇಸಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಸುಜೀತ್ ಮೊಯಿಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟೊಂಡೆರ್.

ಈ ಸಂದರ್ಬೊಡು ತುಲುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಲ ಸೀಮೆದ ಪದುಕೆರೆನ ಆಯ್ಕೆ ನಡತ್ಂಡ್

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್

ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಯೊಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ ಅದ್ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿ. ಎಸ್., ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ್ ಚಂದ್ರ ಅಚಾರ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್.
ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದುಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರ್.

ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ