ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲುಗಳ ನೋಟ

READ ALSO

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಗೆರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಎರಡು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲುಗಳು.