ದರೋಡೆ ,ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ತುಮಕೂರು ಪೋಲೀಸರ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ LOCKED OUT MONITORING SYSTEM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

READ ALSO

ದರೋಡೆ ,ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ತುಮಕೂರು ಪೋಲೀಸರ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ LOCKED OUT MONITORING SYSTEM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು google play store ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.