ರಾಜ್ಯದ 33 ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ(CVL)ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರದ ಆದೇಶ

READ ALSO

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 33 ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ(CVL)ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.