ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಲ್ತೇರ್ ಮಾಗಣೆದ ಜವನ್ಯೆರೆನ ಕೂಟ ದ ಗುರಿಕಾರ್ ಆದ್ ಜನಾರ್ದನ ಕಾನರ್ಪ ಆಯ್ಕೆ

ಬೊಳ್ತೇರ್: ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಳ್ತೇರ್ ಮಾಗಣೆ ಜವನ್ಯೆರೆನ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ ಅದ್ ಜನಾರ್ದನ ಕಾನರ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್.

ಇಂಬೆರೆನು ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಳ್ತೇರ್ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಕೆರೆ ನೇಮಕ ಮತ್ದ್ ಪುದರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.

READ ALSO

ಇಂಬೆರ್ 3 ತುಳುನಾಟಕ ಬರೆದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತುದೆರ್, ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕೊ ಕೂಟೊಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆರ್. ನೆಸರಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟೋ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕಲಾವಿದೆರೆಗ್ ಬೆರಿಸಹಾಯೋ ಆತೆರ್. ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯೊಳೆನ್ ಒರಿಪಾವುನ ನೆಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ನಡಪುಡ್ದೆರ್. ಸುಮಾರ್ ಲೇಸ್ದ ನಿರೂಪಕರಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸದೆರ್