ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚೇತನವನ್ನು ಪಸರಿಸುವೆ. ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಹೇಳಿಕೆ

READ ALSO

ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚೇತನವನ್ನು ಪಸರಿಸುವೆ. ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಹೇಳಿಕೆ