TRENDING
Next
Prev

ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊಡ್ ಪದುಕೆರೆನ ಆಯ್ಕೆ

ಬೊಲ್ತೇರ್ : ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪದುಕೆರೆನ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಶೇಖರ್ ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಬೊಲ್ತೇರ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ನಡತ್ಂಡ್. ಸಂಘಟನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೊಲೆಗ್ ಜಬದಾರಿದ ಪದುಕೆರೆನ್ ಈ ಸಂಧರ್ಬೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಚಾವಡಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅದ್ ಶೇಖರ್ ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಉಬಾರ್ ಕುಡೊರ ಆಯ್ಕೆಯಾಯೆರ್. ಒತ್ತು‌ಗುರ್ಕಾರ್ ಅದ್ ಐಕಳಬಾವ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್. ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೋ ಹಿರಿಯಾಜೆ ಅಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್. ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ್ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸವಣಾಲ್ ಅಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್. ಪಣವುದ ಪಾಲವೆರಾದ್ ಅರವಿಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಕುಡ್ಲ ಅಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್. ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾನೂನು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅದ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುರೇಶ್ ವಿ ಅಯ್ಕೆ ಅಯೆರ್.

READ ALSO

ಕೂಡುಪಟ್ಟಾಂಗಡ್ ತುಲುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೆರಾಯಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್. ಜೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪದುಕೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರ್.